научные исследования
 
В.Н. Запорожан, д. мед. н., профессор, академик НАМН Украины, вице-президент НАМН Украины, ректор Одесского национального медицинского университета МЗ Украины, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 1 
В.В. Подольский, к. мед. н., заведующий отделением проблем здоровья женщин фертильного возраста Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины 
З.Б. Хоминская, д. мед. н., профессор, заведующая лабораторией эндокринологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА И ИЗМЕНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

В статье приведены данные исследования взаимосвязи нарушений вегетативной нервной системы у женщин фертильного возраста в зависимости от гормональной обеспеченности менструального цикла. Гормональный гомеостаз (концентрация лютеинизирующего, фолликулостимулирующего гормонов, эстрогена, прогестерона, пролактина, тестостерона, кортизола) изучался у 90 женщин с проявлениями соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы (основная группа). Контрольную группу составили 30 здоровых женщин репродуктивного возраста. Полученные результаты указывают на влияние дисфункции вегетативной нервной системы на изменения гонадотропной регуляции менструальной функции и уровня половых гормонов. 
Ключевые слова: вегетативный гомеостаз, вегетативная нервная система, менструальная функция, гонадотропные гормоны, половые гормоны.
 
V.N. Zaporozhan, MD, professor, academician of NAMS of Ukraine, vice president of NAMS of Ukraine, Rector of Odessa National Medical University, Head of the Obstetrics and Gynecology Department number 1 
V.V. Podolsky, PhD, head of the Health Problems of Women of Childbearing Age Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine 
Z.B. Hominskaya, MD, professor, Head of the Laboratory of Endocrinology, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine

HORMONAL CHARACTERISTICS OF MENSTRUAL FUNCTION OF WOMEN WITH VIOLATIONS OF AUTONOMIC HOMEOSTASIS AND MUTATIONS BOTH OF REPRODUCTIVE HEALTH 

The article presents data from a study of the relationship of autonomic nervous system disorders in women of fertile age, depending on the hormonal provision of the menstrual cycle. Hormonal homeostasis (concentration of luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, estrogen, progesterone, prolactin, testosterone, and cortisol) were measured in 90 women with somatoform manifestations of dysfunction of the autonomic nervous system (the main group). The control group consisted of 30 healthy women of reproductive age. The results indicate that the impact of dysfunction of the autonomic nervous system to changes in gonadotrophic regulation of menstrual function and level of sex hormones. 
Key words: vegetative homeostasis, autonomic nervous system, menstrual function, gonadotropic hormones, sex hormones.
 
DOWNLOAD PDF   
 
аналитический обзор
 
О.Г. Резніков, д. мед. н., професор, академік НАМН України, член.-кор. НАН України, зав. відділу ендокринології репродукції та адаптації Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України

РЕПРОДУКТИВНІ МІШЕНІ ЕНДОКРИННИХ ДИЗРАПТОРІВ

В аналітичному огляді наведено сучасні дані стосовно негативного впливу ендокринних дизрапторів – полютантів довкілля техногенного, сільськогосподарського та природного походження, які порушують гормональний гомеостаз і гормон-рецепторну сигналізацію, – на розвиток плоду та репродуктивну функцію жінок і чоловіків.
Назва «ендокринні дизраптори» закріпилася за великою групою чужорідних для організму речовин техногенного, побутового, природного, медичного походження, яким властива гормоноподібна або антигормональна активність. У їх числі побічні продукти мастильних матеріалів та інші вуглеводні (поліхлоровані, полібромовані фенольні похідні, діоксини, акриламіди), гербіциди, пестициди (ДДТ), важкі метали, фітоестрогени, стимулятори росту тварин і рослин, лікарські засоби (анаболічні стероїди, нестероїдні протизапальні засоби, діетілстілбестрол), бісфенольні поліхлориди тощо. Багато ендокринних дезрапторів виявляють естрогеноподібну активність.
Ключові слова: ендокринні дизраптори, вагітність, плід, репродуктивна функція.
 
A.G. Reznikov, MD, professor, academician of NAMS of Ukraine, corresponding member of NAS of Ukraine, Chief of the Department of Endocrinology of Reproduction and Adaptation, V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism, NAMS of Ukraine

REPRODUCTIVE TARGETS OF ENDOCRINE DISRUPTORS   

This review presents the novel data on negative effects of endocrine disruptors, environmental pollutants of industrial, agricultural and natural origin, that break hormonal homeostasis and hormone receptor signaling, on the female and male fetuses development and reproductive function.
Key words: endocrine disruptors, pregnancy, fetus, reproductive function.
 
DOWNLOAD PDF   
 
 
В.Л. Дронова, д. мед. н., керівник відділення оперативної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України 
О.В. Луценко, к. мед. н., науковий співробітник відділення оперативної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України 
Р.С. Теслюк, к. мед. н., старший науковий співробітник відділення оперативної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України 
М.І. Насташенко, лікар акушер-гінеколог відділення оперативної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

СПАЙКОВА ХВОРОБА ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ І ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

В огляді представлені сучасні дані вітчизняної та зарубіжної літератури щодо актуальності проблеми спайкової хвороби органів малого тазу та черевної порожнини.
Частота розвитку внутрішньочеревних спайок варіює від 67 до 93% після загальнохірургічних абдомінальних операцій, що становить майже 97% після відкритих гінекологічних процедур. Найчастіше спайки утворюються після: операцій на органах черевної порожнини; крововиливів в черевну порожнину; запальних процесів у черевній порожнині; а також при наявності сторонніх тіл в черевній порожнині; при місцевій ішемії тканин.
Провідним моментом патогенезу спайкової хвороби є запальний процес очеревини, що супроводжується порушенням місцевого тканинного обміну, злущуванням мезотелію і випаданням фібрину, що і призводить до склеювання серозних оболонок.
Операції, що часто призводять до спайкової непрохідності, включають хірургію ободової і прямої кишки, гінекологічні операції і екстрену апендектомію.
Ключові слова: спайки, спайкова хвороба, органи малого тазу і черевної порожнини.
 
V.L. Dronova, MD, Head of the Operative Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine 
Е.V. Lutsenko, PhD, researcher, Operative Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine 
R.S. Teslyuk, PhD, senior researcher, Operative Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine 
M.I. Nastashenko, obstetrician-gynecologist, Operative Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine

ADHESIVE DISEASE OF THE PELVIC ORGANS AND ABDOMINAL CAVITY

This review presents recent data of domestic and foreign literature on the relevance of the problem of adhesive disease pelvic and abdominal cavities.
 
Incidence of intra-abdominal adhesions varies from 67 to 93% after abdominal surgery, and is almost 97% after open gynecologic procedures. Most often adhesions are formed after operations on the abdominal organs; bleeding into the abdominal cavity; inflammation in the peritoneal cavity; in the presence of foreign bodies in the abdominal cavity; at a local tissue ischemia.
Leading point of pathogenesis of adhesive disease is inflammation of the peritoneum, accompanied by disorders of local tissue metabolism, and desquamation of the mesothelium and loss of fibrin, that is leads to agglutination of serous membranes. Operations, often resulting in adhesive obstruction include surgery of the colon and rectum, gynecological surgery and emergency appendectomy.
Key words: unification, adhesive disease, pelvic organs and abdominal cavity.
 
DOWNLOAD PDF   
 
здравоохранение
 
В.В. Каминский, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии НМАПО им. П.Л. Шупика, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, главный внештатный специалист МЗ Украины по акушерству и гинекологии 
Н.Г. Прядко, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии НМАПО им. П.Л. Шупика

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА В УКРАИНЕ

Одним из основных методов проведения безопасного аборта при нежелательной беременности является медикаментозный аборт. Хорошая переносимость медикаментозных препаратов, низкий процент осложнений во время процедуры по сравнению с инструментальными методами и отсутствие тяжелых осложнений при правильном ведении процедуры, легкость в ее реализации, доказанная экономическая эффективность позволяют рекомендовать метод медикаментозного аборта как эффективный и относительно безопасный для прерывания нежелательной беременности. 
Ключевые слова: аборт, безопасный аборт, медикаментозный аборт, преимущества медикаментозного аборта, дистрибьюция медикаментов для медикаментозного аборта.
 
V.V. Kaminskiy, MD, Professor, Head of the Obstetrics, Gynecology and Reproductive Department, National Medical Academy of Postgraduate Education named after PL Shupyk, Director of the Kyiv City Center for Reproductive and Perinatal Medicine, Head specialist in obstetrics and gynecology of the Ministry of the Health of Ukraine 
N.G. Pryadko, Obstetrics, Gynecology and Reproductive Department, National Medical Academy of Postgraduate Education named after PL Shupyk

MEDICAL SOCIAL AND LEGAL ASPECTS OF MEDICAL ABORTION IN UKRAINE  

Medical abortion is a one of the main methods of safe abortion at an unwanted pregnancy. Good tolerance of drugs, a low rate of complications during the procedure compared with instrumental methods and the absence of serious complications after properly administered procedures, ease of implementation, proven cost-effectiveness can be recommended a method of medical abortion as an effective and relatively safe for terminating unwanted pregnancy. 
Key words: abortion, safe abortion, medical abortion, medical abortion benefits, distribution of medicines for medical abortion.
 
DOWNLOAD PDF   
 
Приказ Министерства здравоохранения Украины от 21 января 2014 г. № 59

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ, ВТОРИЧНОЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ), ТРЕТИЧНОЙ (ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ « ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ»

В представленной части приказа Министерства здравоохранения Украины № 59 от 21.01.2014 изложены подходы к планированию семьи для разных категорий населения. В форме клинического протокола представлена ​​информация о таких способах контрацепции, как:
• методы распознавания фертильности (календарный, метод стандартных дней, метод цервикальной слизи, симптотермальный метод);
• метод лактационной аменореи;
• барьерная контрацепция (презервативы, колпачки, спермициды);
• гормональная контрацепция: комбинированные (эстроген-прогестаген контрацептивы (комбинированные оральные контрацептивы, гормональный пластырь, влагалищное кольцо) прогестагеновые контрацептивы (таблетированные прогестагенсодержащие контрацептивы, прогестагены инъекционные контрацептивы, внутриматочные системы);
• внутриматочные контрацептивы;
• добровольная хирургическая стерилизация.
Подробно изложены способы применения данных методов контрацепции, показания, противопоказания к ним, их побочные эффекты. Также представлен алгоритм оценки пациенток для выбора способа контрацепции.
Ключевые слова: приказ Министерства здравоохранения Украины № 59, планирование семьи, контрацепция.
 
Order of the Ministry of Health of Ukraine from January 21, 2014 № 59

UNIFIED CLINICAL PROTOCOLS FOR PRIMARY, SECONDARY (SPECIALIZED), TERTIARY (TERTIARY) MEDICAL AID «FAMILY PLANNING»

In the present part of the order of Ministry of Health of Ukraine № 59 dated 21.01.2014 sets out approaches to family planning for different categories of the population. It content information in the form of a clinical protocol about contraceptive methods such as:
• recognition methods of fertility (calendar, standard days method, the method of cervical mucus, symptom method);
• lactational amenorrhea;
• barrier contraception (condoms, caps, spermicides);
• hormonal contraception: combined (estrogen-progestogen contraceptives (combined oral contraceptives, hormonal patch, vaginal ring) progestogen contraceptives (tablet progestagen contraceptives, progestogens injectable contraceptives, intrauterine systems);
• intrauterine devices;
• voluntary surgical sterilization.
Detailed waves of using contraceptive methods, indications, contraindications, their side effects. There is also presented an algorithm for estimating patients to select the method of contraception.
Key words: order of the Ministry of Health of Ukraine № 59, family planning, contraception.
 
DOWNLOAD PDF   
 
менеджмент климактерия
 
T.J. de Villiers, A. Pines, N. Panay, M. Gambacciani, D.F. Archer, R.J. Baber, S.R. Davis, A.A. Gompel, V.W. Henderson, R. Langer, R.A. Lobo, G. Plu-Bureau, D.W. Sturdee; Міжнародне товариство менопаузи

ОНОВЛЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТОВАРИСТВА З МЕНОПАУЗИ ЩОДО ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В ПЕРІОД МЕНОПАУЗИ ТА ПРЕВЕНТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У СЕРЕДНЬОМУ ВІЦІ - 2013

У 2013 році Міжнародне товариство з менопаузи опублікувало оновлені Рекомендації щодо гормональної терапії в період менопаузи та превентивних стратегій у середньому віці. Представлені Рекомендації та ключові повідомлення являють собою огляд, який служить загальною платформою з питань, пов’язаних із різними аспектами гормональної терапії, яка може бути легко адаптована і модифікована відповідно до локальної необхідності. У Рекомендаціях був використаний термін «менопаузальна гормональна терапія» для позначення естрогенної, прогестагенної та комбінованої видів терапії.
Ключові слова: Міжнародне товариство з менопаузи, рекомендації, гормональна терапія, менопауза.
 
T.J. de Villiers, A. Pines, N. Panay, M. Gambacciani, D.F. Archer, R.J. Baber, S.R. Davis, A.A. Gompel, V.W. Henderson, R. Langer, R.A. Lobo, G. Plu-Bureau, D.W. Sturdee; International Menopause Society

UPDATED 2013 INTERNATIONAL MENOPAUSE SOCIETY RECOMMENDATIONS ON MENOPAUSAL HORMONE THERAPY AND PREVENTIVE STRATEGIES FOR MIDLIFE HEALTH

In 2013 International Menopause Society published Updated 2013 Recommendations on Menopausal Hormone Therapy and Preventive Strategies for Midlife Health. These Recommendations and the subsequent key messages therefore give a global and simple overview that serves as a common platform on issues related to the various aspects of hormone treatment, which could be easily adapted and modified according to local needs. In recommending the term «menopausal hormone therapy» was used to refer estrogen, progestogen and combined therapies.
Key words: International Menopause Society, recommendations, hormone therapy, menopause.
 
DOWNLOAD PDF   
 
Т.Ф. Татарчук, д. мед. н., професор, член-кор. НАМН України, заступник директора з наукової роботи, завідуюча відділенням ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
О.А. Єфіменко, к. мед. н., старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
А.О. Ісламова, к. мед. н., відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

ЩОДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ РАННІХ КЛІМАКТЕРИЧНих РОЗЛАДІВ У ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

Проведено дослідження препарату Сагеніт у жінок пізнього репродуктивного віку з клімактеричним синдромом. Під наглядом перебувало 50 пацієнток віком 37–49 років з клімактеричними розладами легкого та середнього ступенів тяжкості. Лікування проводили протягом 1 місяця. Ефективність препарату оцінювали через 1 і 3 місяці після терапії.
Сагеніт виявився високоефективним в лікуванні «класичних» естрогендефіцитних проявів (припливи і пітливість), а також в усуненні нейровегетативних та психоемоційних симптомів.
У ході проведеного спостереження за пацієнтками побічних ефектів і реакцій індивідуальної непереносимості відзначено не було.
Отримані результати дослідження доводять доцільність використання препарату Сагеніт у жінок пізнього репродуктивного віку з метою корекції клімактеричних розладів легкого та середнього ступенів тяжкості.
Ключові слова: замісна гормональна терапія, клімактеричний синдром, Сагеніт.
 
T.F. Tatarchuk, MD, professor, corresponding member of NAMS of Ukraine, Deputy Director for Research Work, Chief of the Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine
O.A. Yefimenko, PhD, senior researcher of the Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMS of Ukraine 
A.O. Islamova, PhD, Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMS of Ukraine 

TO A QUESTION OF MENOPAUSAL DISORDERS TREATMENT IN WOMEN OF THE LATE REPRODUCTIVE AGE  

A study of using the drug Sagenit in women reproductive age with climacteric syndrome was done. We observed 50 patients aged 37–49 years with climacteric disorders mild to moderate severity. Treatment lasts for a one month. Effectiveness of the drug was evaluated at 1 and 3 months after treatment. Sagenit proved highly effective in the treatment of «classical» estrogen deficiency manifestations (sweating and hot flushes), as well as in elimination of neurovegetative and psycho-emotional symptoms.
There were not observed side effects and reactions of individual intolerance during monitoring of patients.
The obtained results of the study demonstrate the feasibility of using the drug Sagenit in women reproductive age in order to correct menopausal disorders mild to moderate severity.
Key words: hormone replacement therapy, menopause, Sagenit.
 
DOWNLOAD PDF   
 
гинекология
 
І.В. Лахно, к. мед. н., доцент кафедри акушерства, перинатології та гінекології, Харківська медична академія післядипломної освіти

ІМУНОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ХЛАМІДІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ЖІНОК 

У статті наведено аналіз патогенетичних особливостей впливу хламідійної інфекції на репродуктивну систему жінки. Зроблено акцент на внутрішньоклітинних ураженнях, ініційованих появою «господаря», з подальшою загибеллю епітеліоцитів маткових труб і заміщенням сполучною тканиною. Показано можливості використання тилорону як антифібротичного агента з метою профілактики утворення рубцевих змін маткових труб і перитубарних адгезій.
Ключові слова: хламідіоз, ускладнення, профілактика фіброзу, тилорон.
 
I.V. Lakhno, PhD, assistant professor of obstetrics, gynecology and perinatology,   Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

IMMUNOLOGICAL FEATURES AND PROSPECTIVES IN THE TREATMENT  OF CHLAMYDIAL INFECTION IN WOMEN   

The article analyzes the pathogenetic peculiarities of chlamydial infection influence the reproductive female system. It was performed the emphasis on intracellular lesions initiated by the advent of the «master» followed by the death of epithelial cells of the fallopian tubes and replacement of connective tissue. It was shown the possibility of using tilorone as an antifibrotic agent to prevent formation of scarring of the fallopian tubes and peritubal adhesions.
Key words: chlamydia, complications, prevention of fibrosis, tilorone.
 
DOWNLOAD PDF   
 
Н.Ф. Захаренко, д. мед. н., головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
В.П. Ковбасій, к. мед. н., медична мережа «Добробут», Київ
І.П. Маноляк, молодший науковий співробітник відділення ендокринної патології, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ

Проведено дослідження з вивчення ефективності терапії передменструального синдрому у пацієнток з генітальним ендометріозом. У дане дослідження увійшло 45 жінок репродуктивного віку від 19 до 40 років з передменструальнм синдромом середнього ступеня тяжкості. Запропоновані авторами дослідження схеми лікування препаратом Магнікум по 1 або 2 таблетки 3 рази на день з 14-го по 28-й день менструального циклу протягом трьох місяців були порівнянні по ефективності з терапією дідрогестероном, особливо щодо набрякової форми і деяких симптомів нервово-психічної і цефалгічної форм передменструального синдрому.
Ключові слова: передменструальний синдром, ендометріоз, магній, вітамін В6, Магнікум.
 
N.F. Zakharenko, MD, chief researcher at the Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine
V.P. Kovbasiy, PhD, medical network «Dobrobut», Kiev
I.P. Manolyak, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine

THERAPY FEATURES OF PREMENSTRUAL SYNDROME IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS  

A study on the effectiveness of treatment of premenstrual syndrome in patients with endometriosis was performed. It included 45 women of reproductive age from 19 to 40 years with moderate severity of premenstrual syndrome. Authors of this study suggested that treatment regimens 1 or 2 tablets Magnicum 3 times a day from the 14th to the 28th day of the menstrual cycle for three months were comparable in effectiveness with dydrogesterone treatment, especially for the edematous form and some symptoms of neuropsychiatric and cephalgic form of premenstrual syndrome.
Key words: premenstrual syndrome, endometriosis, magnesium, vitamin B6, Magnicum.
 
DOWNLOAD PDF   
 
опухоли и предопухолевая патология
 
Т.С. Головко, д. мед. н., професор, завідуюча відділенням променевої діагностики, Національний інститут раку, Київ 

МАСТОДИНІЇ В ПРАКТИЦІ ОНКОМАМОЛОГА

В останні десятиліття відзначається неухильне зростання доброякісних захворювань молочних залоз (МЗ), зокрема фіброзно-кістозної мастопатії. Біль у МЖ при мастопатіях – найчастіша причина звернення жінок до лікаря. Розрізняють циклічний біль у МЗ (2/3 випадків) і нециклічний (1/3 випадків). Циклічний біль у МЗ (масталгія) – найбільш поширений тип болю, який пов’язаний з менструальним циклом. Нециклічний біль у МЗ не збігається із звичайним менструальним циклом. 
Стан МЖ оцінюється за допомогою рентгенівської та ультразвукової мамографії. У разі відхилень, знайдених при фізичному огляді, діагностика може також включати пункцію і дослідження рівня гормонів. При огляді лікар повинен виключити рак, а потім інфекцію.
Призначення прогестерону місцево у вигляді гелю при фіброзно-кістозній мастопатії дозволяє відновити його дефіцит безпосередньо в тканинах МЗ та зумовлює деградацію дрібних кіст. 
Ключові слова: мастопатія, масталгія, фіброзно-кістозна мастопатія, прогестерон, Прожестожель.
 
T.S. Golovko, MD, professor, National Cancer Institute, Kiev 

MAMMALGIA IN ONCOMAMMOLOGY PRACTICE   

In recent decades it have seen a growth of benign breast disease, in particular fibrocystic breasts. Pain in breasts at mastopathia is the most important cause of women visits to the doctor. There are cyclic breast pain (2/3 cases) and non-cyclic (1/3 of cases). Cyclic breast pain (mastalgia) is the most common type of pain that is associated with the menstrual cycle. Noncyclic breast pain does not relate with the usual menstrual cycle. 
Breast status is evaluated using X-ray and ultrasound mammography. If deviations during a physical examination were found, diagnostics may also include a puncture and study of hormone levels. At examination the physician should rule out cancer and infection. 
Administration of progesterone topically as a gel helps compensate it deficit directly in the tissues of breast and leads to degradation of small cysts in case of fibrocystic breast disease. 
Key words: breast, mastalgia, fibrocystic breast disease, progesterone, Prozhestozhel.
 
DOWNLOAD PDF   
 
Л.В. Калугина, д. мед. н., отделение эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Т.Ф. Татарчук, д. мед. н., профессор, член-корр. НАМН Украины, заместитель директора по научной работе, заведующая отделением эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Н.В. Косей, д. мед. н., главный научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Л.А. Васильченко, аспирант отделения эндокринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСТЭМБОЛИЗАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ

Современные взгляды на патогенез миомы матки учитывают роль хронического воспалительного процесса в росте опухоли, что делает актуальным вопрос выбора препаратов для проведения профилактической антибактериальной терапии после органосохраняющих операций. 
Проведено исследование с целью оптимизация ведения постоперационного периода после эмболизации маточных артерий. Под наблюдением находились 63 женщины в возрасте от 24 до 38 лет, которым была выполнена эмболизация маточных артерий по поводу узловой миомы матки. Женщины методом рандомизации были разделены на 2 группы: основную составили 30 женщин, которым назначался орнидазол, а также ципро­флоксацин, флуконазол и анальгезирующая терапия; контрольную группу составили 33 пациентки, в качестве антибактериальной терапии получали метронидазол, ципрофлоксацин, флуконазол и анальгезирующую терапию.
Выполненное исследование продемонстрировало высокую эффективность включения в комбинированную антибактериальную терапию орнидазола, что позволяет оптимизировать ведение постэмболизационного периода и способствует восстановлению репродуктивной функции женщины. 
Ключевые слова: эмболизация маточных сосудов, лейомиома матки, орнидазол.
 
L.V. Kalugina, MD, Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine
T.F. Tatarchuk, MD, professor, corresponding member of the NAMS of Ukraine, Deputy Director for Research Work, Head of the Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine 
N.V. Cossey, MD, chief researcher, Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine 
L.A. Vasilchenko, Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine 

PREVENTION OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS AT THE POSTEMBOLIZATION PERIOD IN WOMEN WITH UTERINE LEIOMYOMAS  

Modern views on the pathogenesis of uterine fibroids account for the role of chronic inflammation in tumor growth that makes relevant the question of the drugs choice for prophylactic antibiotic therapy after organ-saving operations. 
The study to optimize management of the postoperative period after uterine artery embolization was performed. The study involved 63 women aged 24 to 38 years who underwent uterine artery embolization for node uterine fibroids. Women were randomly divided into 2 groups: the main group consisted of 30 women who intake ornidazole, ciprofloxacin, fluconazole and analgesic therapy; control group consisted of 33 patients who received metronidazole, ciprofloxacin, fluconazole and analgesic therapy. 
This study demonstrated a high efficiency sof supplement а combination antibiotic therapy by ornidazole to optimize management of the postembolization period and contributes to the restoration of female reproductive function. 
Key words: uterine artery embolization, uterine leiomyoma, ornidazole.
 
DOWNLOAD PDF   
 
В.К. Кондратюк, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділення планування сім’ї,Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
Н.Е. Горбань, к. мед. н., науковий співробітник відділення планування сім’ї, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
А.И. Нарольская, аспірант відділення планування сім’ї, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
А.А. Калюта, к. мед. н., старший науковий співробітник  відділення планування сім’ї, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОгЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Дисплазии эпителия шейки матки относятся к предраковым заболеваниям и могут в 30% случаев трансформироваться в рак шейки матки. Развитие эпителиальной дисплазии и рака шейки матки тесно связано с активностью вируса папилломы человека. Для формирования необратимой неоплазии необходимы: индукция метаболических механизмов конверсии эстрадиола в 16α-ОНЕ1; активная экспрессия онкогенов Е6 и Е7 вируса папилломы человека; индукция множественных повреждений хромосомной ДНК в инфицированной клетке; усиление биологических процессов, опосредующие канцерогенез. Со временем в результате селекции клеточных клонов, содержащих интегрированную вирусную ДНК, формируется злокачественная опухоль. Перспективными в отношении профилактики и сопровождающей терапии патологии шейки матки является эпигалин – натуральный онкопротектор с противоопухолевым механизмом действия.
Ключевые слова: дисплазия шейки матки, рак шейки матки, вирус папилломы человека, эпигалин.
 
V.K. Kondratuk, MD, professor, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine
N.E. Gorban, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine
A.I. Narolskaya, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine
A.A. Kalyuta, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine

CERVICAL DYSPLASIA: ETIOLOGY, PATOgENESIS, DIAGNOSIS AND TREATMENT  

Cervical dysplasia is precancerous diseases and may transform into cervical cancer in 30% of cases. Development of epithelial dysplasia and cervical cancer is closely associated with the activity of the human papilloma virus. Such processes are needed for the formation of irreversible neoplasia: induction of the mechanisms of metabolic conversion of estradiol into 16α-ONE1; active expression of human papillomavirus E6 and E7 oncogenes; induction of multiple lesions in the chromosomal DNA of the infected cell; enhancement of biological processes, mediating carcinogenesis. Over time, selection of cell clones containing the integrated viral DNA is formed into a malignant tumor. Epigalin is a promise natural drug with antitumor mechanism of action for the prevention and accompanying therapy of the cervical pathology.
Key words: cervical dysplasia, cervical cancer, human papilloma virus, Epigalin.
 
DOWNLOAD PDF   
 
контрацепция
 
Ian S. Fraser, кафедра акушерства та гінекології, Університет Сіднея, Сідней, Австралія
Jeffrey Jensen, кафедра акушерства та гінекології, Університет здоров’я та науки Орегону, Портленд, Орегон, США
Matthias Schaefers, відділ глобального клінічного розвитку, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Берлін, Німеччина
Uwe Mellinger, відділ клінічної статистики, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Берлін, Німеччина
Susanne Parke, відділ глобального клінічного розвитку, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Берлін, Німеччина
Marco Serrani, відділ медичних питань здоров’я жінок, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Берлін, Німеччина

НОРМАЛІЗАЦІЯ КРОВОВТРАТИ У ЖІНОК З ІНТЕНСИВНИМИ МЕНСТРУАЛЬНИМИ КРОВОТЕЧАМИ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ОРАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ, ЩО МІСТЯТЬ ЕСТРАДІОЛУ ВАЛЕРАТ/ДІЄНОГЕСТ

Дослідження проведене з метою оцінки клінічної ефективності естрадіолу валерату/дієногесту (Е2В/ДНГ ), який приймався в режимі доз естрогенів, що знижуються, і доз прогестагену, що підвищуються, в 28-денному режимі для лікування інтенсивних менструальних кровотеч, в порівнянні з іншими доступними методами лікування.
Дослідження являло собою об’єднаний аналіз даних з двох ідентичних за дизайном рандомізованих плацебо-контрольованих багатоцентрових досліджень, проведених в Європі, Австралії та Північній Америці, в яких оцінювалася ефективність Е2В/ДНГ відносно зниження менструальної крововтрати (МК) у жінок з інтенсивними менструальними кровотечами. Жінки ≥ 18 років з підтвердженими інтенсивними менструальними кровотечами рандомізовані для прийому Е2В/ДНГ (n = 220) або плацебо (n = 135) протягом 7 лікувальних циклів. Проаналізовані результати включали абсолютне зниження МК порівняно з початковим, співвідношення з позитивним результатом (визначеним як МК менше 80 мл і ≥ 50-відсоткове зниження МК), співвідношення зниження МК менше 80 мл і ≥ 50-відсоткового зниження порівняно з вихідним значенням.
Наприкінці дослідження відповідно 63,6 і 11,9% пацієнток мали позитивний результат від прийому Е2В/ДНГ і плацебо, у 68,2 і 15,6% жінок МК була меншою за 80 мл, і у 70,0 і 17,0% відзначалося зниження МК ≥ 50% (р < 0,001 для всіх випадків).
Було зроблено висновок, що Е2В/ДНГ високоефективний для лікування інтенсивних менструальних кровотеч.
Ключові слова: естрадіолу валерат/дієногест, інтенсивні менструальні кровотечі, оральні контрацептиви, менструальна крововтрата.
 
Ian S. Fraser, Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia
Jeffrey Jensen, Department of Obstetrics & Gynecology, Oregon Health & Science University, Portland, Oregon, United States
Matthias Schaefers, Global Clinical Development, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlin, Germany
Uwe Mellinger, Clinical Statistics, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlin, Germany
Susanne Parke, Global Clinical Development, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlin, Germany
Marco Serrani, Global Medical Affairs Women’s Health, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlin, Germany

NORMALIZATION OF BLOOD LOSS IN WOMEN WITH HEAVY MENSTRUAL BLEEDING TREATED WITH AN ORAL CONTRACEPTIVE CONTAINING ESTRADIOL VALERATE/DIENOGEST 

The study was conducted to assess the efficacy of estradiol valerate/dienogest (E₂V/DNG) administered using an estrogen step-down and progestogen step-up approach in a 28-day regimen in the treatment of heavy menstrual bleeding (HMB) using clinical end points allowing E₂V/DNG to be compared with other available medical therapies.
This was a pooled analysis of data from two identically designed randomized, placebo-controlled, multiple center studies conducted in Europe, Australia and North America that assessed the effectiveness of E₂V/DNG in reducing menstrual blood loss (MBL) in women with HMB. Women aged ≥ 18 years with objectively confirmed HMB were randomized to E₂V/DNG (n=220) or placebo (n = 135) for seven treatment cycles. Outcomes analyzed included absolute reduction in MBL from baseline, proportion of women successfully treated (defined as MBL below 80 mL and ≥ 50% reduction in MBL), proportion with MBL below 80 mL and proportion with ≥ 50% reduction in MBL from baseline.
At study end, 63.6% and 11.9% of patients were successfully treated with E₂V/DNG and placebo, respectively, with 68.2% and 15.6% of women with MBL below 80 mL, and 70.0% and 17.0% with MBL reduction ≥ 50% (all p<.001).
Conclusion: E₂V/DNG is highly effective for the treatment of HMB and is associated with a high rate of treatment success.
Key words: estradiol valerate/dienogest, heavy menstrual bleeding, oral contraceptives, menstrual blood loss.
 
DOWNLOAD PDF   
 
акушерство
 
Jorge Eduardo Toblli, Cristina Frer, Eugenia Macagno, Лікарня Алеман, Буенос-Айрес, Аргентина
Juan Diego Romero, Beatriz Monterrosa, Центр невідкладної медичної допомоги, Лікарня Віста Гермоза, Богота, Колумбія
Christian Breymann, Університетський госпіталь Цюріха, Клініка акушерства, Група досліджень плоду і матері, відділення акушерських досліджень, Цюріх, Швейцарія

ЕФЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАЛІЗА (III)- гідроксид ПОЛІМАЛЬТОЗНОГО КОМПЛЕКСУ  ПОРІВНЯНО ЗІ СУЛЬФАТОМ ЗАЛІЗА У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ: БАГАТОЦЕНТРОВЕ РАНДОМІЗОВАНЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження було вивчення ефективнасті та безпечності заліза(III)-гідроксид полімальтозного комплексу (препарат Мальтофер) порівняно зі сульфатом заліза (II) у вагітних з дефіцитом заліза, які отримують препарати в рекомендованих дозах.
Методи: ми провели пошукове, відкрите, рандомізоване, контрольоване, багатоцентрове дослідження за участю 80 вагітних жінок із залізодефіцитною анемією (гемоглобін ≤ 10,5 г/дл, феритин сироватки крові < 15 нг/мл і середній обсяг еритроциту < 80 фл). Пацієнтки були рандомізовані у співвідношенні 1:1 на пероральний прийом заліза (III)-гідроксид полімальтозного комплексу (ГПК) або сульфату заліза (II): кожен препарат призначали в дозі по 100 мг заліза 2 рази на добу протягом 90 днів.
Результати: достовірних відмінностей між групами по первинній кінцевій точці – зміни рівня гемоглобіну через 60 і 90 днів порівняно з вихідним рівнем – не було. Середня зміна (і стандартне відхилення) рівня гемоглобіну через 90 днів склала 2,16 (0,67) г/дл у групі заліза(III)-ГПК і 1,93 (0,97) г/дл у групі сульфату заліза. Середній рівень феритину сироватки через 90 днів склав 179 (38) нг/мл в групі заліза (III)-ГПК і 157 (34) нг/мл в групі сульфату заліза (p = 0,014). Небажані явища виникали достовірно рідше у групі заліза (III)-ГПК (12/41 пацієнтка [29,3%]), ніж у групі сульфату заліза (22/39 [56,4%]) (p = 0,015).
Висновки: при лікуванні залізодефіцитної анемії у вагітних пероральне залізо (III)-ГПК володіє як мінімум такою ж ефективністю, як і сульфат заліза, але має сприятливіші характеристики безпечності.
Ключові слова: анемія, дефіцит, залізо (II), гідроксид полімальтозний комплекс заліза (ІІІ), вагітність, вагітна, залізо, сульфат.
 
Ricardo Ortiz, Hospital Local del Norte, Bucaramanga, Colombia
Jorge Eduardo Toblli, Cristina Frer, Eugenia Macagno, Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina
Juan Diego Romero, Beatriz Monterrosa, Centro de Atención Medica Inmediata Vista Hermosa, Bogotá, Colombia
Christian Breymann, Universitäts Spital Zürich, Klinik für Geburtshilfe, Feto Maternal Research Group, Obstetric Research, Zurich, Switzerland

EFFICACY AND SAFETY OF ORAL IRON(III) POLYMALTOSE COMPLEX VERSUS FERROUS SULFATE IN PREGNANT WOMEN WITH IRON-DEFICIENCY ANEMIA: A MULTICENTER, RANDOMIZED, CONTROLLED STUDY

Objective: To evaluate the efficacy and safety of iron (III) polymaltose complex (Maltofer) versus ferrous sulfate in iron-deficient pregnant women using recommended doses. 
Methods: An exploratory, open-label, randomized, controlled, multicenter study was undertaken in 80 pregnant women with iron-deficiency anemia (hemoglobin ≤ 10,5 g/dL, serum ferritin ≤ 15  ng/mL and mean corpuscular volume < 80 fL). Patients were randomized 1:1 to oral iron(III) polymaltose complex or ferrous sulfate (each 100 mg iron twice daily) for 90 days. 
Results: The primary endpoint, change in hemoglobin from baseline to days 60 and 90, did not differ significantly between treatment groups. The mean change to day 90 was 2,16 (0,67) g/dL in the iron (III) polymaltose complex group and 1,93 (0,97) g/dL in the ferrous sulfate group. Mean serum ferritin at day 90 was 179 (38) ng/mL and 157 (34) ng/mL with iron (III) polymaltose complex and ferrous sulfate, respectively (p  =  0,014). Adverse events were significantly less frequent in the iron (III) polymaltose group, occurring in 12/41 (29,3%) patients, than in the ferrous sulfate group (22/39 [56,4%]) (p  =  0,015). 
Conclusions: Oral iron (III) polymaltose complex offers at least equivalent efficacy and a superior safety profile compared to ferrous sulfate for the treatment of iron-deficiency anemia during pregnancy.
Key words: anemia, deficiency, ferrous, IPC, pregnancy, pregnant, iron, sulfate.
 
DOWNLOAD PDF   
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");