В.Н. Запорожан, Т.Ф. Татарчук, А.И. Дронов, В.Л. Дронова, Е.А. Крючина
СИМУЛЬТАННІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ПОЄДНАННІ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
У роботі наведено огляд вітчизняної та іноземної літератури з проблеми виконання симультанних операцій у гінекології – питання термінології, класифікації, оцінки травматичності та клініко-економічної ефективності, особливості симультанних операцій при поєднанні гінекологічних захворювань з іншою хірургічною патологією (апендицит, ожиріння, грижа, жовчокам’яна хвороба, варикозна хвороба вен нижніх кінцівок та ін.).
Ключові слова: симультанні операції, гінекологія, хірургія.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
V.N. ZaporozhanT.F. TatarchukAI DronovVL DronovaEA Kryuchina
SIMULTANEOUS OPERATIONS AT A COMBINATION OF GYNECOLOGICAL AND SURGICAL PATHOLOGY
In this workprovides an overview of domestic and foreign literatureabout problems of simultaneous operations in gynaecology – questions of terminology, classifications, assessment traumatism and clinical and cost-effectiveness, features of operations in cases of combination gynecologic diseases with surgical pathology (appendicitis, morbid obesity, hernia, cholelithiasis, varicose veins on the lower leg, etc.). 
Keywords: simultaneous operations, gynecology, surgery.
 
Download PDF   
 
 
Ю.В. Давыдова
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Перинатальні інфекції на сьогодні є однією з основних причин порушень перебігу вагітності і пологів, патології плоду та новонародженого. При цьому в переважній більшості випадків не існує лікування з доведеною ефективністю для перинатальних інфекцій або воно не має сенсу під час вагітності. Більшість перинатальних інфекцій не вимагає госпіталізації вагітної в стаціонар або ізоляції породіллі. Госпіталізувати вагітну в стаціонар слід тільки при неможливості проводити амбулаторне лікування. Переважна більшість перинатальних інфекцій (крім ВІЛ-інфекції та гострого періоду висококонтагіозних захворювань) не є протипоказанням для грудного вигодовування.
Ключові слова: перинатальні інфекції, вагітність, внутрішньоутробна інфекція.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
Y.V. Davydova
PREVENTION OF PERINATAL INFECTION AND ITS CONSEQUENCES IN PREGNANT WOMEN
Perinatal infections today are a major cause of pregnancy disorders and fetus and newborn birth abnormalities. In the majority cases there are no treatment with proven efficacy for perinatal infections or there is no sense to do it during pregnancy. Most perinatal infections are not requiring hospitalization of pregnant or mothers isolated. Pregnant woman should be hospitalized if only it is impossible to carry out patient treatment. The vast majority of perinatal infections (other than HIV infection and acute period of highly contagious diseases) are not a contraindication to breastfeeding.
Keywords: perinatal infections, pregnancy, intrauterine infection.
 
Download PDF   
 
 
Т.Ф. ТатарчукН.Ф. ЗахаренкоТ.М. Тутченко
НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ЛІКУВАННЯ ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ
Результати виконаного дослідження за участю 64 жінок, які страждають на ендометріоз, показали, що застосування в комплексній терапії L-аргініну (препарат тівортін) здійснює безпосередній вплив на низку основоположних чинників розвитку ендометріозу, що робить використання цього негормонального препарату перспективним у комплексному лікуванні даного захворювання і, що особливо важливо, у профілактиці його рецидивів.
Ключові слова: ендометріоз, L-аргінін, тівортін.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
T.F. Tatarchuk, NF ZakharenkoTN Tutchenko
NEW APPROACHES TO THE TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS
The results of the study that involving 64 women with endometriosis have shown that the use in the treatment of L-arginine (the drug Tivortin) has a direct impact on the underlying factors that play role in the development and progression of endometriosis. It makes the use of non-hormonal drug promising in treatment of endometriosis andhas an important role in the prevention of its recurrence.
Keywords: endometriosis, L-arginine, Tivortin.
 
Downloaad PDF   
 
 
МІСЦЕВІ ЕСТРОГЕНИ: НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ, А Й ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
У віці після 45 років від 50 до 80% жінок страждають від різних проявів менопаузи, у т. ч. атрофії слизової оболонки сечостатевого тракту. Найбільш частими клінічними формами вікової патології піхви і шийки матки в постменопаузі є атрофічні вагініти і цервіцити. При цьому атрофічні інволютивні зміни статевих органів є чинником розвитку фонових і передракових захворювань. Цитологічне дослідження дає змогу з точністю до 95% виявити передракові процеси шийки матки. Однак атрофічні зміни цервікального епітелію у постменопаузальних жінок, за результатами цитологічного дослідження, можуть лише імітувати передрак. Тому з метою диференціальної діагностики атрофічних змін із неоплазією застосовується місцевий курс терапії естрогенами, після якого атрофічний епітелій втрачає хибні ознаки дисплазії. Як препарат для такої діагностичної терапії може бути використаний Овестин®. Крім того, Овестин® може використовуватися і з лікувальною метою – естріол, що входить до його складу, ефективно усуває симптоми урогенітальних розладів у постменопаузальних жінок.
Ключові слова: постменопауза, атрофія слизових оболонок, урогенітальні розлади, цитологічне дослідження, естрогени, естріол, Овестин®.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
LOCAL ESTROGENS: NOT ONLY FOR TREATMENT BUT ALSO FOR DIAGNOSTICS
50-80% of women at age 45 years after suffering from various symptoms of menopause including urogenital atrophy. Atrophic vaginitis and cervicitis are the most common clinical forms of age-related pathology of the cervix and vagina in postmenopausal women. In this case, the atrophic involutive changes of genitals are a factor for the development of background and precancerous diseases. Cytological examination allows up to 95% identify precancerous cervical processes. However, atrophic changes of the cervical epithelium in postmenopausal women according to the results of cytology can only simulate precancer. Therefore, for the differential diagnosis of atrophic changes and neoplasia uses the local estrogen therapy, after that an atrophic epithelium loses false signs of dysplasia. A preparation Ovestin® may be used for a diagnostic therapy. Also Ovestin® can be used for therapeutic purposes - included in its composition estriol effectively eliminates the symptoms of urogenital disorders in postmenopausal women.
Keywords: postmenopause, atrophy of the mucous membranes, urogenital disorders, cytology, estrogen, estriol, Ovestin®.
 
Downloaad PDF   
 
 
Л.О. Михайлишин
ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОПЫТОК ОПЛОДОТВОРЕНИЯ IN VITRO
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), который основывается на расширенном спектре обследований, проведении подготовительного этапа к следующей попытке ЭКО и переноса эмбрионов и иммунокоррекции у пациенток с иммунологическими маркерами повторных неудач программ ЭКО. Проведение иммунокоррекции на этапе стимуляции овуляции у женщин с имплантационным фактором и иммунологическими маркерами повторных отрицательных попыток ЭКО и переноса эмбрионов позволяет повысить результативность программ ЭКО в 4,5 раза и уменьшить потери на этапе гестации в 9,96 раза.
Ключевые слова: повторные неудачи ЭКО, имплантационный и эмбриональный факторы, иммунология репродукции.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
L.O. Mykhaylyshyn
CAUSES AND PREVENTION OF REPEATED IN VITRO FERTILIZATION FAILURE
The thesis presents the theoretical basis and a new solution of an actual problem of modern gynecology and reproductive medicine, namely increasing efficiency of ART through the development and practical implementation of diagnostic and therapeutic algorithms for patients with repeated IVF failures based on a comprehensive study of their genesis. Immunological prognostic markers of of repeated IVF failure factors have been identified. Indications for the use immune modulation therapy in preparing women with repeated IVF failure and proven effectiveness of the proposed immune adjustment therapy. The efficiency of diagnostic-medical algorithm of supervising patients with repeated IVF failure was developed and demonstrated.
Keywords: repeated IVF failure, implantation and embryological factors, reproductive immunology.
 
Downloaad PDF   
 
 
С.В. Выдыборец
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НАЗНАЧЕНИЮ ОРАЛЬНЫХ ФОРМ ЖЕЛЕЗА
В обзоре литературы приведены современные представления о механизмах формирования железодефицитных состояний и анализ состояния проблемы назначения патогенетически обоснованного лечения железодефицитной анемии (ЖДА). Дан краткий сравнительный анализ железосодержащих лекарств, используемых в Украине. Изложены современные принципы лечения ЖДА. Сделан вывод о том, что при адекватном лечении с помощью современных железосодержащих медикаментов можно успешно добиться положительного клинического эффекта. Приведены данные о высокой эффективности и хорошей переносимости при лечении ЖДА препаратов Fe3+, созданных на основе гидроксид-полимальтозных комплексов.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, трансферрин, железо, препараты железа.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
S.V. Vydyborets
MECHANISMS OF IRON DEFICIENCY FORMATION AND MODERN APPROACH TO ADMINISTRATION OF ORAL IRON FORMS
The review of literature presents the modern understanding of the mechanisms of formation of iron deficiency and an analysis of the problem of destination pathogenesis based treatment for iron deficiency anemia (IDA). A brief comparative analysis of the iron-containing drugs, which are used in Ukraine describes the modern principles of treatment of IDA. The conclusion is that for adequate treatment with iron modern medicine can successfully achieve positive clinical effect. The article presents data on the high efficacy and good tolerability in the treatment of IDA of iron preparations, which are based on hydroxide polymaltose complexes.
Keywords: iron deficiency anemia, transferrin, iron, iron drugs.
 
Downloaad PDF   
 
Є.І. Вовк
ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАГІТНОСТІ: БЕЗХМАРНИЙ СВІТАНОК НОВОГО ЖИТТЯ
На сьогодні для профілактики і лікування невиношування вагітності та передчасних пологів успішно застосовуються синтетичні прогестагени (прогестерон). При цьому у виборі терапії для збереження вагітності бажано використовувати лікарські засоби, максимально наближені до молекул, що синтезуються в організмі вагітної. До таких препаратів належить Утрожестан.
Ключові слова: невиношування вагітності, передчасні пологи, гестагени, прогестерон, Утрожестан.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
EI Vovk
CONTINUATION OF THE PREGNANCY: A CLOUDLESS DAWN OF A NEW LIFE
Currently, for the prevention and treatment of pregnancy miscarriage and preterm birth successfully used synthetic progestogens (progesterone). In the choice of therapy to maintain pregnancy is desirable to use medicines that are as close to the molecules synthesized in the body of a pregnant, like a drug Utrogestan.
Keywords: miscarriage, premature birth, progestins, progesterone, Utrogestan.
 
Downloaad PDF   
 
Л.Н. МаланчукС.Л. Маланчук
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРРЕКЦИИ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
В 2011–2013 гг. в Тернопольском областном перинатальном центре «Мать и ребенок» проводилось исследование, целью которого было определить эффективность применения препарата Тазалоктм для профилактики мастодинии у женщин, принимающих оральные контрацептивы. Установлено, что назначение 30 капель Тазалокатм трижды в день в течение первых 3–6 мес. приема комбинированных оральных контрацептивов предотвращает в 88% случаев возникновение негативных эффектов гормональных контрацептивов.
Ключевые слова: исследование, комбинированные оральные контрацептивы, мастодиния, Тазалоктм.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
LN MalanchukSL Malanchuk
MODERN APPROACH FOR CORRECTION OF SIDE EFFECT OF HORMONAL CONTRACEPTIVES
In the 2011-2013 years at the Ternopil Regional Perinatal Center «Mother and Child» it was performed a study to determine the efficacy of the drug Tazalokтм for the prevention of mastodynia in women taking oral contraceptives. It is established that administration 30 drops of Tazalokтм three times a day for the first 3-6 months of intake of combined oral contraceptives prevent 88% of adverse effects of hormonal contraceptives.
Keywords: study, combined oral contraceptives, mastodynia, Tazalokтм.
 
Downloaad PDF   
 
 
Т.В. Галіна
МЕТАФОЛІН У СКЛАДІ КОМБІНОВАНИХ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ – ІНВЕСТИЦІЯ В РЕПРОДУКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ
СВІТОВІ НОВИНИ: СУЧАСНА КОНТРАЦЕПЦІЯ – НОВА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
Стаття являє собою огляд матеріалів із ключових досліджень, що свідчать про ефективність і безпеку застосування пероральних контрацептивів, які містять етинілестрадіол і дроспіренон у поєднанні з активними формами фолієвої кислоти, у жінок репродуктивного віку, особливо тих, які планують вагітність. Такі комбіновані препарати забезпечують підвищення вмісту фолатів в еритроцитах і плазмі крові, зниження рівня гомоцистеїну в плазмі крові, завдяки чому здатні значно скоротити ймовірність аномалій розвитку майбутнього плода. Доведено доцільність прийому цих комбінованих препаратів не тільки з метою контрацепції, а й передгравідарної підготовки – для нормалізації фолатного статусу жінки потрібно не менше 16 тиж. застосування екзогенних фолатів, а ймовірність настання вагітності досить висока відразу після відміни комбінованих оральних контрацептивів.
Ключові слова: фолієва кислота, комбіновані оральні контрацептиви, вагітність, метафолін.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
T.V. Galina
METAFOLIN IN COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES – INVESTMENTS IN REPRODUCTIVE WELFARE
World news: modern contraception – opportunity of pregravidarum preparing
This article is a review of the material on the key studies that demonstrated in women of reproductive age, especially considering pregnancy the efficacy and safety of oral contraceptives containing ethinylestradiol and drospirenone combined with the active form of folic acid. Such combination provide increased folate levels in red blood cells and in plasma, reduced homocysteine levels in the blood plasma, thereby significantly reduce the probability of abnormal fetus development. The expediency of receiving data combined drugs proved not only for contraception, but also for pregravidarum preparing – to normalize the folate status of women requires minimum 16 weeks of exogenous folate intake, and the probability of pregnancy is very high right after the withdrawal combined oral contraceptives.
Keywords: folic acid, combined oral contraceptives, pregnancy, Metafolin.
 
Downloaad PDF   
 
Т.Ф. Татарчук
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МАЮТЬ ДОФАМІНЕРГІЧНУ ДІЮ, У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДИСГОРМОНАЛЬНОЇ СТРЕС-ІНДУКОВАНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Проведене дослідження показало, що масталгія є складовою стресової напруги і її усунення за допомогою терапії рослинним препаратом Мастодинон сприяє нормалізації загального психоемоційного стану, трудової діяльності та покращує когнітивні здібності. Також препарат Мастодинон сприяє значному зменшенню больового синдрому при мастодинії.
Ключові слова: мастодинія, больовий синдром, стрес, психоемоційний стан, Мастодинон.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
T.F. Tatarchuk
EFFICIENCY OF DRUGS THAT HAVE DOPAMINERGIC ACTION IN COMPLEX TREATMENT OF HORMONAL STRESS-INDUCED PATHOLOGY
The study showed that mastalgia is a component of the stress and its elimination after therapy by herbal preparation Mastodynon helps to normalize the overall emotional state, work and improves cognitive performance. Also, the drug Mastodynon significantly less pain in patient with mastodynia.
Keywords: mammalgia, pain, stress syndrome, emotional status, Mastodynon.
 
Downloaad PDF   
 
 
В.А. БенюкЮ.В. КувітаВ.Л. Колесник
ОЦІНКА МЕТОДІВ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ НЕБАЖАНІЙ ВАГІТНОСТІ В АСПЕКТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Проведені дослідження показали, що в жінок, які звернулися з приводу штучного переривання вагітності, спостерігаються інтенсивно виражені психічні реакції. Встановлено, що більшість пацієнток, які роблять аборт, мають дезадаптивні індивідуально-психологічні риси. Спілкування з психологом перед проведенням аборту дає змогу значно знизити частоту постабортного синдрому, особливо вираженого при медикаментозному аборті, порівняно з оперативним. Вказано важливість і роль динамічного ультразвукового спостереження при проведенні переривання вагітності.
Ключові слова: медикаментозний аборт, постабортний синдром, Міропристон, Міролют.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
V.A. BenyukJ.V. Kuvita, V.L. Kolesnik
EVALUATION METHODS OF ABORTION IN PREGNANCY IN TERMS OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS
The research showed that women who applied to artificial abortion observed with intensely expressed mental reaction. Found that most patients who undergo abortion are maladaptive individual psychological traits. Chat with a psychologist before the upcoming abortion can significantly reduce the incidence of post-procedural symptoms, especially pronounced with medical abortion, as compared with the operative. Stated the importance and the role of dynamic ultrasound monitoring.
Keywords: medical abortion, post-procedural syndrome, Miropriston, Mirolut.
 
Downloaad PDF   
 
 
Анна СтохмальТомаш МилевичТомаш БанасПаулина КапераАнджей ФениковскиЗлата Чайковски, Юзеф Кшисек
РЕЦИПРОКНАЯ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ ТАХИКАРДИЯ, ОСЛОЖНЕННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ У БЕРЕМЕННОЙ С АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ НА 28-Й НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ
В статье описан клинический случай реципрокной атриовентрикулярной тахикардии (AVRT), осложненной недостаточностью кровообращения у беременной с алкогольной и никотиновой зависимостью на 28-й неделе гестации. Реципрокная атриовентрикулярная тахикардия была успешно купирована, а беременная родоразрешена путем кесарева сечения. 
Ключевые слова: клинический случай, беременность, реципрокная атриовентрикулярная тахикардия.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
Anna StohmalTomas MilevichTomasz Banas, Paulina MarqueAndrzej FenikovskiZlata Czajkowski, Jozef Kshisek
ATRIOVENTRICULAR RECIPROCATING TACHYCARDIA COMPLICATED BY HEART FAILURE IN PREGNANT WOMEN WITH ALCOHOL AND NICOTINE DEPENDENCE IN THE 28TH WEEK OF PREGNANCY
This article describes a clinical case of atrioventricular reciprocating tachycardia (AVRT) complicated by heart failure in pregnant women with alcohol and nicotine dependence in the 28th week of gestation. Atrioventricular reciprocating tachycardia was successfully cupped and pregnant performed a Caesarean section.
Keywords: clinical case, pregnancy, atrioventricular reentrant tachycardia.
 
Downloaad PDF   

 

(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");