Т.Ф. Татарчук, д. мед. н., професор, член-кор. НАМН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

Т.Н. Тутченко, к. мед. н., науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

КОРЕКЦІЯ ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ

У статті представлено результати вивчення особливостей дисгормональних порушень у жінок пізнього репродуктивного віку з неатиповою гіперплазією ендометрія на фоні функціональної гіперпролактинемії. Обґрунтовано доцільність комплексного підходу до лікування гіперплазії ендометрія у цього контингенту хворих із використанням препарату рослинного походження з м’якою дофамінергічною дією (Циклодинон).
Ключові слова: гіперплазія ендометрія, пролактин, функціональна гіперпролактинемія, недостатність лютеїнової фази, гіперестрогенія.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   

 

T.F. Tatarchuk, MD, professor, corresponding member of NAMS of Ukraine, Deputy Director for Research Work, Chief of the Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine
T.N. Tutchenko, PhD, researcher of the Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine

НYPERPROLACTINEMIA CORRECTION IN THE COMPLEX TREATMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA

The paper describes the results of the research of hormonal changes in women of late reproductive age with nonatypical endometrial hyperplasia combined with functional hyperprolactinemia. The rationale of complex approach to the treatment of such patients with the use of herbal dophaminergic medication Cyclodynon is substantiated.
Keywords: endometrial hyperplasia, prolactin, functional hyperprolactinemia, luteal phase defect, hyperestrogenemia.
 
Download this article   

 

Т.В. Галіна, кафедра акушерства та гінекології з курсом перинатології Російського університету дружби народів, м. Москва

МЕТАФОЛІН У СКЛАДІ КОМБІНОВАНИХ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ –  ІНВЕСТИЦІЯ В РЕПРОДУКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СВІТОВІ НОВИНИ: СУЧАСНА КОНТРАЦЕПЦІЯ – НОВА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Стаття являє собою огляд матеріалів із ключових досліджень, що свідчать про ефективність і безпеку застосування пероральних контрацептивів, які містять етинілестрадіол і дроспіренон у поєднанні з активними формами фолієвої кислоти, у жінок репродуктивного віку, особливо тих, які планують вагітність. Такі комбіновані препарати забезпечують підвищення вмісту фолатів в еритроцитах і плазмі крові, зниження рівня гомоцистеїну в плазмі крові, завдяки чому здатні значно скоротити ймовірність аномалій розвитку майбутнього плода. Доведено доцільність прийому цих комбінованих препаратів не тільки з метою контрацепції, а й передгравідарної підготовки – для нормалізації фолатного статусу жінки потрібно не менше 16 тиж. застосування екзогенних фолатів, а ймовірність настання вагітності досить висока відразу після відміни комбінованих оральних контрацептивів.
Ключові слова: фолієва кислота, комбіновані оральні контрацептиви, вагітність, метафолін.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
 
T.V. Galina, Department of Obstetrics and Gynecology with course of Perinatology, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

METAFOLIN IN COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES – INVESTMENTS IN REPRODUCTIVE WELFARE WORLD NEWS: MODERN CONTRACEPTION – NEW OPPORTUNITY OF PREGRAVIDARUM PREPARING

This article is a review of the material on the key studies that demonstrated in women of reproductive age, especially considering pregnancy the efficacy and safety of oral contraceptives containing ethinylestradiol and drospirenone combined with the active form of folic acid. Such combination provide increased folate levels in red blood cells and in plasma, reduced homocysteine levels in the blood plasma, thereby significantly reduce the probability of abnormal fetus development. The expediency of receiving data combined drugs proved not only for contraception, but also for pregravidarum preparing – to normalize the folate status of women requires minimum 16 weeks of exogenous folate intake, because the probability of pregnancy is very high right after the withdrawal combined oral contraceptives.
Keywords: folic acid, combined oral contraceptives, pregnancy, Metafolin.
 
Download this article   

 

В.І. Лінніков, кафедра акушерства та гінекології № 2 Одеського національного медичного університету ім. І.І. Мечникова; медико-генетичний центр «Гермедтех», м. Одеса

ІМУННА ТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ

Представлено результати лабораторно-клінічних досліджень застосування препарату внутрішньовенного імуноглобуліну (ВВІГ) Біовен Моно при лікуванні синдрому втрати плода, зумовленого антифосфоліпідним синдромом. У групі вагітних, які одержували терапію ВВІГ, відзначено зниження рівнів антифосфоліпідних антитіл, маркерів тромбофілії, зменшення частоти ускладнень вагітності та покращання перинатальних показників. Виявлено, що імуномодулюючий ефект препарату вірогідно пов’язаний з його позитивним впливом на функцію Т-регуляторних лімфоцитів.
Ключові слова: антифосфоліпідний синдром, система гемостазу, синдром втрати плода, імунокомпетентні лімфоцити, внутрішньовенний імуноглобулін Біовен Моно.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   

 

V.I. Linnikov, Obstetrics and Gynecology Department number 2, Odessa National Medical University named after I.I. Mechnikov, Medical Genetic Center «Germedteh», Odessa

IMMUNOTHERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF ANTYPHOSPHOLIPID SYNDROME

The results of laboratory and clinical studies of the drug intravenous immunoglobulin (IV-Ig) Bioven Mono in the treatment of fetal loss syndrome, which is caused by antiphospholipid syndrome. In the group of pregnant women who received therapy IV-Ig, marked decrease in levels antiphospholipid antibodies, markers of thrombophilia, reducing the frequency of pregnancy complications and improve perinatal indicators. It is noted that immune-modulating effect is probably related to its positive impact on the function of T-regulatory lymphocytes.
Keywords: antyphospholipid syndrome, hemostasis system, fetal loss syndrome, immunocompetent lymphocytes, intravenous immunoglobulin Bioven Mono.
 
Download this article   

 

В.Ф. Нагорна, д. мед. н., професор, Одеський національний медичний університет ім. І.І. Мечникова

ХВОРОБИ ОРГАНІВ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ: АКУШЕРСЬКА І ТЕРАПЕВТИЧНА ТАКТИКА

В останні роки у структурі екстрагенітальної патології вагітних стрімко зросла кількість хвороб органів сечовивідної системи. Основна причина госпіталізації під час вагітності за неакушерськими показаннями – пієлонефрит. Поширеність інфекцій сечовивідних шляхів, згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров’я України, з року в рік зростає.
У статті описано етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування та профілактику основних хвороб органів сечовивідної системи у вагітних.
Ключові слова: хвороби органів сечовивідної системи, вагітність, інфекції сечовивідних шляхів, екстрагенітальна патологія вагітних.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   

 

V.F. Nagorna, MD, professor, Odessa National Medical University named after I.I. Mechnikov

DISEASES OF THE URINARY TRACT IN PREGNANCY: OBSTETRIC AND THERAPEUTIC TACTICS

In the structure of extragenital pregnant pathology rapidly increased the number of diseases of the urinary system in recent years. Pyelonephritis is a main case of hospitalization during pregnancy on non-obstetric indication. According to official statistics of the Ministry of Health of Ukraine, the prevalence of urinary tract infections is increases from year to year.
This article describes the etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment and prevention of the major diseases of the urinary tract in pregnancy.
Keywords: diseases of the urinary system, pregnancy, urinary tract infections, extragenital pathology during pregnancy.
 
Download this article   

 

Ю.В. Давидова, д. мед. н., зав. відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
А.О. Огородник, к. мед. н., молодший науковий співробітник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ АНЕМІЙ ПРИ ВАГІТНОСТІ В XXI СТОЛІТТІ

Особливу групу ризику щодо розвитку залізодефіцитної анемії становлять вагітні у зв’язку з підвищеною потребою в цьому мікроелементі під час гестації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ з профілактики залізодефіцитної анемії, вагітним не пізніше I триместра й упродовж усієї вагітності призначають препарат заліза в дозі 60 мг на добу. Серед пероральних препаратів для лікування залізодефіцитної анемії перевагу слід віддавати неіонним препаратам заліза на основі гідроксид-полімальтозного комплексу тривалентного заліза.
Ключові слова: залізодефіцитна анемія, вагітність, профілактика, залізо, препарати заліза.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   

 

Y.V. Davydova, MD, Head of the Obstetrical Problems of Extragenital Pathology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine
A.А. Ogorodnyk, PhD, junior researcher, Obstetrical Problems of Extragenital Pathology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine

CURRENT APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANCY IN THE XXI CENTURY

Pregnantare in particular risk of developing iron-deficiency anemia as a result of the increasing need in trace elements during gestation. According to WHO recommendations for the prevention of iron deficiency anemia, pregnant as early as possible, no later than the I trimester and during hole pregnancy appointed iron supplements in a dose of 60 mg iron in a day. Among the oral medication for the treatment of iron deficiency anemia should be preferred non-ionic iron preparations on the basis of the hydroxide polymaltose complex of ferric iron.
Keywords: iron deficiency anemia, pregnancy, prevention, iron, iron supplements.
 
Download this article   

 

Г.Ф. Рощіна, к. мед. н., доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

ЕСТРОГЕНЗАЛЕЖНІ УРОГЕНІТАЛЬНІ ТА СЕКСУАЛЬНІ РОЗЛАДИ

Естрогенний дефіцит спричинює симптомокомплекс вторинних ускладнень атрофічного та дистрофічного характеру в естрогензалежних тканинах і структурах нижньої третини сечостатевого тракту. Можливість розвитку на цьому фоні сексуальних проблем диктує потребу у взаємодії лікарів гінекологів, урологів та сексопатологів для повної реалізації комплексного підходу в діагностиці та лікуванні цих станів.

Ключові слова: урогенітальні розлади, вагінальна атрофія, сексуальна дисфункція, діагностика, лікування.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   

 

G.F. Roschina, PhD, assistant professor of Obstetrics and Gynecology Department № 1, National Medical Academy of Postgraduate education named after P.L. Shupyk

ESTROGEN DEPENDENT UROGENITAL AND SEXUAL DISORDERS

Estrogen deficiency causes symptoms of secondary atrophic and dystrophic complications in estrogen dependent tissues and structures in the lower third of the urogenital tract. The possibility of sexual problems at this background necessitates an interaction gynecologists, urologists and sexopathologists to fully implement a comprehensive approach to the diagnosis and treatment of these conditions.
Keywords: urogenital disorders, vaginal atrophy, sexual dysfunction, diagnostics, treatment.
 
Download this article   

 

 Джоан К. Мерфі, д. мед. н., член Королівського коледжу хірургів Канади, Торонто

Роббі Хоулетт, науковий співробітник, к. мед. н., Торонто

СКРИНІНГ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Рак шийки матки (РШМ) – одна з найпоширеніших гінекологічних патологій серед жінок. Доведено, що рак шийки матки може бути зумовлений онкогенними штамами вірусу папіломи людини (ВПЛ). Тому важливими є своєчасна профілактика цього захворювання шляхом регулярного скринінгу жінок (особливо з групи ризику) та проведення щеплення від ВПЛ.
У статті наведено рекомендації Канадського товариства акушерів-гінекологів щодо здійснення регулярного цитологічного скринінгу на РШМ – його переваги, ефективність, використовувані методики, особливості проведення тощо.
Ключові слова: рак шийки матки, скринінг, цитологічне дослідження, тест за Папаніколау, вірус папіломи людини, щеплення.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   
 
K. Joan Murphy, MD, FRCSC, Toronto
Robbi Howlett, MSc, OhD, Toronto

SCREENING FOR CERVICAL CANCER

Cervical cancer is one of the most common gynecological oncopathology on women. It was shown that cervical cancer can be caused by oncogenic strains of human papillomavirus (HPV). So it is important to timely prevent the disease through regular screening of women (particularly of risk group) and vaccination against HPV.
The article contains recommendations Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada regarding the regular cytological screening for cervical cancer – its benefits, methods, features and so on.
Keywords: cervical cancer screening, cytology, Pap-test, human papillomavirus, vaccination.
 
Download this article   
 
Л.В. Калугіна, д. мед. н., провідний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, 
акушерства та гінекології НАМН України
Т.Ф. Татарчук, д. мед. н., професор, член-кор. НАМН України, заступник директора з наукової роботи, зав. відділення ендокринної гінекології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України

ПОЛІПИ ЕНДОМЕТРІЯ. ЧИ ПОТРІБНА ПРОТИРЕЦИДИВНА ТЕРАПІЯ?

У статті представлено результати проведеної протирецидивної терапії поліпів ендометрія в жінок репродуктивного віку. Обґрунтовано доцільність застосування комбінованої схеми лікування поліпів ендометрія в цього контингенту пацієнток з використанням фітокомплексу ТазалокТМ.
Ключові слова: поліп ендометрія, гестагени, протирецидивна терапія.
 
Полный текст статьи можно прочитать в формате PDF   

 

L.V. Kalugina, MD, senior researcher, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine
T.F. Tatarchuk, MD, professor, corresponding member of NAMS of Ukraine, Deputy Director for Research Work, Chief of the Endocrine Gynecology Department, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine

ENDOMETRIAL POLYPS. IS PREVENTIVE TREATMENT NECESSARY?

he article presents the results of the preventive treatment of endometrial polyps in women of reproductive age. Substantiates the necessity of the combined regimen of endometrial polyps in this group of patients with phytocomplex TazalokTM.
Keywords: endometrial polyp, gestagens, anti-recurrence treatment.
 
Download this article   

 

 

(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");